HT-NT-Verbindung mit HobaFix® HF oder GoFix ® X+: : Geometrie

Maße Hauptträger: [mm] [mm]
Maße Nebenträger: [mm] [mm]
160 400 240 120 Ansicht NT Draufsicht NT